PRESS RELEASES
 
 
ת.א.ת. טכנולוגיות בע"מ ("החברה")
הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה
 
החברה מודיעה בזאת על פרסום דו"ח מיידי ביום ‏29 ספטמבר 2016 (מס' אסמכתא 2016-02-057930) ("הדוח המיידי") בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ה', 3 בנובמבר 2016 בשעה 17:00 שעון ישראל, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב, קומה 4.
הנושאים שעל סדר יום האסיפה:
 
1) תיקון מדיניות התגמול של החברה;
2) אישור תנאי כהונתו של מר עמוס מלכה כיו"ר דירקטוריון החברה לרבות הקצאת אופציות כמפורט בנושא 2 שעל סדר היום בדוח המיידי;
3) תיקון תכנית האופציות של החברה; דירקטוריון החברה ממליץ פה אחד להצביע "בעד" כל הנושאים על סדר היום.

המועד הקובע:
החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כי כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר ביום 6 באוקטובר 2016 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי או העתק מימנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו) אשר יופקד במשרדי החברה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי האסיפה, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה. 
המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה הינו לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו לא יאוחר מ- 10 ימים לאחר המועד הקובע. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, ותהיה זמינה לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות הערך www.magna.isa.gov.il.

מניין חוקי:
אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה ("מניין חוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 10 בנובמבר 2016, לאותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בנוכחותם של שני בעלי מניות נוכחים, או על-ידי באי-כוחם.

מידע נוסף:
בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף אודות האסיפה ראו הדוח המיידי המופיע באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.


ת.א.ת. טכנולוגיות בע"מ
 
 
 
 
  INVESTOTR RELATIONS
 
 Stock Quotes
 Press Releases
 Financial Reports
 
Corporate Governance Documents
 IR Contact Form
 Corporate Presentation 2015 
 

  
 
 TAT Technologies Ltd All rights reserved 2013 ®