PRESS RELEASES
 
 
ת.א.ת. טכנולוגיות בע"מ ("החברה")
 
הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה
 
החברה מודיעה בזאת על פרסום דוח מיידי ביום 15 למאי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-02-041562 ("דוח הזימון") בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום א', 23 ביוני, 2019 בשעה 17:00 שעון ישראל,
במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב, קומה 1. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (נוכחות של לפחות שני ( 2) בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש ( 1/3 ) מזכויות ההצבעה בחברה) תידחה האסיפה ליום א', 30 ביוני, 2019 , לאותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").
 
הנושאים שעל סדר יום האסיפה
 
(1) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ) והסמכת דירקטוריון החברה (או ועדת הביקורת, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה) לקבוע את שכרו; (2) מינוי מחדש של ה"ה עמוס מלכא, רון בן חיים, עמירם בם ודפנה גרובר כדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה; (3) אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, בהתאם לעקרונות ותנאי מדיניות התגמול הקיימים; (4) מינוי מחדש של מר ( אבירם הלוי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, ואישור תגמולו (5) אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לדירקטורים מטעם בעלת השליטה.
כמו כן, לבעלי המניות תינתן הזדמנות לדון בדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.
דירקטוריון החברה המליץ פה אחד להצביע "בעד" כל הנושאים על סדר היום.
 
זכאות להצביע וכתב מינוי

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיפים 182 (ב) ו 182- (ג) לחוק החברות, התשנ"ט 1999- , ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו 2005- , כי כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר ביום 23 במאי, 2019 ("המועד הקובע") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, על פי כתב מינוי בנוסח המקובל, או באופן שאושר על ידי
הדירקטורים, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס 2000- . כתב מינוי יופקד במשרדי החברה לא פחות מ - 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
 
כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה
 
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי ביום 23 ביוני, 2019 בשעה 13:00 . בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד 
שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. 
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 13 ביוני, 2019.
 
למידע נוסף אודות האסיפה ראו דוח הזימון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת  www.magna.isa.gov.il או באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת .http://maya.tase.co.il
 
ת.א.ת. טכנולוגיות בע"מ
 
 
  INVESTOTR RELATIONS
 
 Stock Quotes
 Press Releases
 Financial Reports
 
Corporate Governance Documents
 IR Contact Form
 Corporate Presentation 2015 
 

  
 
 TAT Technologies Ltd All rights reserved 2013 ®